दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट चश्मा

सामरियम कोबाल्ट Mएग्नेट अवलोकन र चश्मा:

सामरियम कोबाल्ट (SmCo) चुम्बकलाई दुर्लभ पृथ्वी कोबाल्ट चुम्बक पनि भनिन्छ। यसको डिमेग्नेटाइजेशन र उत्कृष्ट तापमान स्थिरता प्रति उच्च प्रतिरोधले SmCo उच्च तापमान चुम्बक वा Sm2Co17 चुंबकलाई तापमानको तहत काम गर्न स्थिर बनाउँछ तापमान high 350० डिग्री सेल्सियससम्म। सामान्यतया कुनै कोटिंग आवश्यक पर्दैन। त्यसैले SmCo चुंबक एयरोस्पेस, मोटरस्पोर्टहरू र मोटर वाहन उद्योगहरू जस्तै धेरै उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगहरूको लागि चुम्बक सामग्रीको प्रीमियम विकल्प हो।

ग्रेड अवशिष्ट प्रेरणा
Br
Coercivity
Hcb
इन्टर्निसिक कोर्सिविटी
Hcj
अधिकतम उर्जा उत्पादन
(BH) अधिकतम
Rev. Temp। Coef
α (Br)
Rev. Temp। Coef
β (Hcj)
अधिकतम कार्य गर्ने अस्थायी।
T के। जि kA / m  kOe kA / m  kOe kJ / m3 MGOe  % / ° C  % / ° C । C
SmCo5, (SmPr) Co5, SmCo 1: 5 मैग्नेट
YX14 ०.7474-०.80० .4..4-8.० 737373-29२ 7.2-7.9 > ११ 4। > १ -1 -1 -११ १२-१-15 -0.04 -0.30 250
YX14H ०.7474-०.80० .4..4-8.० 737373-29२ 7.2-7.9 > १9 2 २ > २० -1 -1 -११ १२-१-15 -0.04 -0.30 250
YX16 ०.79 -0 / ०.85। 7.9-8.5 12१२--660० 7.7-8. > ११ 4। > १ ११०-१3535 १-17-१-17 -0.04 -0.30 250
YX16H ०.79 -0 / ०.85। 7.9-8.5 12१२--660० 7.7-8. > १9 2 २ > २० ११०-१3535 १-17-१-17 -0.04 -0.30 250
YX18 ०.8484-०.90 ० .4..4-.0 .० 4 644-7०० .1.१-8. > ११ 4। > १ १२7-१-15१ १-19-१-19 -0.04 -0.30 250
YX18H ०.8484-०.90 ० .4..4-.0 .० 4 644-7०० .1.१-8. > १9 2 २ > २० १२7-१-15१ १-19-१-19 -0.04 -0.30 250
YX20 ०.89 -0 / ०..94 9.9-.4। 676-725 .5..5-.1 .१ > ११ 4। > १ १33-१67 १-2-२१ -0.04 -0.30 250
YX20H ०.89 -0 / ०..94 9.9-.4। 676-725 .5..5-.1 .१ > १9 2 २ > २० १33-१67 १-2-२१ -0.04 -0.30 250
YX22 0.92-0.96 .2 .२-.6। 10१०-7488 9.9-.4। > ११ 4। > १ 160-183 २०-२3 -0.04 -0.30 250
YX22H 0.92-0.96 .2 .२-.6। 10१०-7488 9.9-.4। > १9 2 २ > २० 160-183 २०-२3 -0.04 -0.30 250
YX24 ०.95 -1 -१.०० .5 ..5-१०.० 3030०-780० .2 .२-.8। > ११ 4। > १ १55-१99। २२-२5 -0.04 -0.30 250
YX24H ०.95 -1 -१.०० .5 ..5-१०.० 3030०-780० .2 .२-.8। > १9 2 २ > २० १55-१99। २२-२5 -0.04 -0.30 250
Sm2Co17, Sm2 (CoFeCuZr) १,, SmCo २:१ mag म्याग्नेट
YXG22 0.93-0.97 .3 ..3-.7। 676-740 8.5-9.3 > १333333 > १ 160-183 २०-२3 -०.० -0.20 350
YXG22H 0.93-0.97 .3 ..3-.7। 676-740 8.5-9.3 > १ 1990 1990 ० > २। 160-183 २०-२3 -०.० -0.20 350
YXG24 ०.95 -1 -१.०२ .5 ..5-१०.२ 2 2२-764 7.7-.6। > १333333 > १ 175-191 २२-२4 -०.० -0.20 350
YXG24H ०.95 -1 -१.०२ .5 ..5-१०.२ 2 2२-764 7.7-.6। > १ 1990 1990 ० > २। 175-191 २२-२4 -०.० -0.20 350
YXG26M १.०२-१.०5 १०.२-१०. 1 54१-780० 8.8-.8। 6 636-१-1433। 8-18 191-207 २-2-२6 -०.० -0.20 300
YXG26 १.०२-१.०5 १०.२-१०. 8 748-79 .4 ..4-१०.० > १333333 > १ 191-207 २-2-२6 -०.० -0.20 350
YXG26H १.०२-१.०5 १०.२-१०. 8 748-79 .4 ..4-१०.० > १ 1990 1990 ० > २। 191-207 २-2-२6 -०.० -0.20 350
YXG28M 1.03-1.08 १०..3-१०. 1 54१-79 8.8-१०.० 6 636-१-1433। 8-18 २०7-२23 २-2-२8 -०.० -0.20 300
YXG28 1.03-1.08 १०..3-१०. 6 756-8१२ .5 ..5-१०.२ > १333333 > १ २०7-२23 २-2-२8 -०.० -0.20 350
YXG28H 1.03-1.08 १०..3-१०. 6 756-8१२ .5 ..5-१०.२ > १ 1990 1990 ० > २। २०7-२23 २-2-२8 -०.० -0.20 350
YXG30M 1.08-1.10 १०.8-११.० 1 54१-835। 8.8-१०. 6 636-१-1433। 8-18 २२3-२40० २-30--30० -०.० -0.20 300
YXG30 1.08-1.10 १०.8-११.० 8 788-835। 9 .9-१०. > १333333 > १ २२3-२40० २-30--30० -०.० -0.20 350
YXG30H 1.08-1.10 १०.8-११.० 8 788-835। 9 .9-१०. > १ 1990 1990 ० > २। २२3-२40० २-30--30० -०.० -0.20 350
YXG32M १.१०-१.१3 ११.०-११..3 1 54१-844। 8.8-१०. 6 636-१-1433। 8-18 २0०-२55 २ -3-.२ -०.० -0.20 300
YXG32 १.१०-१.१3 ११.०-११..3 812-844 १०.२-१०. > १333333 > १ २0०-२55 २ -3-.२ -०.० -0.20 350
YXG32H १.१०-१.१3 ११.०-११..3 812-844 १०.२-१०. > १ 1990 1990 ० > २। २0०-२55 २ -3-.२ -०.० -0.20 350
YXG34M १.१13-११.१। ११..3-११.। 353535-884। १०..5-११.१ 6 636-१-1433। 8-18 २66-२70० -3१--34 -०.० -0.20 300
YXG34 १.१13-११.१। ११..3-११.। 353535-884। १०..5-११.१ > १333333 > १ २66-२70० -3१--34 -०.० -0.20 350
YXG34H १.१13-११.१। ११..3-११.। 353535-884। १०..5-११.१ > १ 1990 1990 ० > २। २66-२70० -3१--34 -०.० -0.20 350
कम तापमान गुणांक Sm2Co17, (SmEr) २ (CoTm) १,, SmCo २:१ mag म्याग्नेट
YXG22LT ०.9 -0-०.88 .4 ..4-.8। 686868-7१। .4..4-.0 .० > ११ 4। > १ १77-१83। २१-२3 -0.015 -0.20 350

नियोडिमियम Mएग्नेट अवलोकन र चश्मा:

नियोडियमियम (एनडीएफईबी), नियो, वा नियोडियमियम आयरन बोरन चुम्बकसँग विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरू छन् जस्तै ब्रशलेस डीसी मोटर्स, सेन्सरहरू र लाउडस्पीकरहरू, यसको उत्कृष्ट गुणहरू जस्तै उच्च चुम्बकीय गुणहरू (अवशिष्ट प्रेरण, आभासी बल, र अधिकतम उर्जा उत्पादन सहित) को कारण, चुम्बकीय ग्रेड र अपरेटि temperatures तापमानको विकल्प, धेरै आकार र आकारहरू उपलब्ध गर्न मेशिनमा सजिलो, आदि। 

ग्रेड अवशिष्ट प्रेरणा
Br
Coercivity
Hcb
इन्टर्निसिक कोर्सिविटी
Hcj
अधिकतम उर्जा उत्पादन
(BH) अधिकतम
Rev. Temp। Coef
α (Br)
Rev. Temp। Coef
β (Hcj)
अधिकतम कार्य गर्ने अस्थायी।
T के। जि kA / m  kOe kA / m  kOe kJ / m3 MGOe  % / ° C  % / ° C । C
N35 १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6868। > १०.9 > 5 55  > १२ २33-२87 -3 33--36 -0.12 -०.2२ 80
N38 १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 9999 > ११..3 > 5 55  > १२ २77-10१० -3 36--39 -0.12 -०.2२ 80
N40 १.२25-१२.२8 १२..5-१२. > 907 > ११.। > 5 55  > १२ 2०२-2626 -4 38--4१ -0.12 -०.2२ 80
N42 १.२28-११.२२ १२..8-१-13.२ > 15 १। > ११. > 5 55  > १२ 8१8-4242२ -4०-33 -0.12 -०.2२ 80
N45 १.32२-११.88 १.2.२-१ .. > 23 २। > ११.। > 5 55  > १२ 2 34२--366 -4 43--46 -0.12 -०.2२ 80
N48 १.3838-१-.4२ १.8..8-१-14.२ > 23 २। > ११.। > 5 55  > १२ 6 366-9090० -4 46--49 -0.12 -०.2२ 80
N50 १.40०-१.55 १.0.०-१-14..5 > 6 6 > १०.० > 6 876  > ११ 2 38२-40०6 -5 48--5१ -0.12 -०.2२ 80
N52 १.4343-१..48 १.3..3-१-14. > 6 6 > १०.० > 6 876  > ११ 398-422 -5०-33 -0.12 -०.2२ 80
N33M १.१13-११.१। ११..3-११. > 6 836 > १०..5 > १११ > १। २77-२63। -3१--33 -०.११ -0.60 100
N35M १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6868। > १०.9 > १११ > १। २33-२87 -3 33--36 -०.११ -0.60 100
N38M १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 9999 > ११..3 > १११ > १। २77-10१० -3 36--39 -०.११ -0.60 100
N40M १.२25-१२.२8 १२..5-१२. > 23 २। > ११.। > १११ > १। 2०२-2626 -4 38--4१ -०.११ -0.60 100
N42M १.२28-११.२२ १२..8-१-13.२  > 5 55 > १२.० > १११ > १।   8१8-4242२ -4०-33 -०.११ -0.60 100
N45M १.32२-११.88 १.2.२-१ .. > 5 995 > १२..5 > १११ > १। 2 34२--366 -4 43--46 -०.११ -0.60 100
N48M १.3636-१-.43 १.6..6-१-14.। > १०२27 > १२..9 > १११ > १। 6 366-9090० -4 46--49 -०.११ -0.60 100
N50M १.40०-१.55 १.0.०-१-14..5 > १०3333 > १.0.० > १११ > १। 2 38२-40०6 -5 48--5१ -०.११ -0.60 100
N33H १.१13-११.१। ११..3-११. > 6 836 > १०..5 > १553 > १। २77-२63। -3१--33 -०.११ -0.58 120
N35H १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6868। > १०.9 > १553 > १। २33-२87 -3 33--36 -०.११ -0.58 120
N38H १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 9999 > ११..3 > १553 > १। २77-10१० -3 36--39 -०.११ -0.58 120
N40H १.२25-१२.२8 १२..5-१२. > 23 २। > ११.। > १553 > १। 2०२-2626 -4 38--4१ -०.११ -0.58 120
N42H १.२28-११.२२ १२..8-१-13.२ > 5 55 > १२.० > १553 > १। 8१8-4242२ -4०-33 -०.११ -0.58 120
N45H १.32२-११.66 १.2.२-१ .. > 63 .63 > १२.१ > १553 > १। 6२6-558 -4 43--46 -०.११ -0.58 120
N48H १.3636-१-.43 १.6..6-१-14.। > 5 995 > १२..5 > १553 > १। 6 366-9090० -4 46--49 -०.११ -0.58 120
N33SH १.१13-११.१। ११..3-११. > 4 844 > १०..6 > १9 2 २ > २० २77-२63। -3१--33 -०.११ -0.55 150
N35SH १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6 876 > ११.० > १9 2 २ > २० २33-२87 -3 33--36 -०.११ -0.55 150
N38SH १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 907 > ११.। > १9 2 २ > २० २77-10१० -3 36--39 -०.११ -0.55 150
N40SH १.२25-१२.२8 १२..5-१२. > 9 9। > ११. > १9 2 २ > २० 2०२-2626 -4 38--4१ -०.११ -0.55 150
N42SH १.२28-११.२२ १२..8-१-13.२ > 7 7। > १२..4 > १9 2 २ > २० 8१8-4242२ -4०-33 -०.११ -0.55 150
N45SH १.32२-११.88 १.2.२-१ .. > १००3 > १२..6 > १9 2 २ > २० 2 34२--366 -4 43--46 -०.११ -0.55 150
N28UH 1.02-1.08 १०.२-१०. > 6464। > .6 ..6 > १ 1990 1990 ० > २। २०7-२31१ २-2-२9 -0.10 -0.55 180
N30UH 1.08-1.13 १०.8-११. > 12१२ > १०.२ > १ 1990 1990 ० > २। २२3-२47 २-3--3१ -0.10 -0.55 180
N33UH १.१13-११.१। ११..3-११. > 2 85२ > १०.7 > १ 1990 1990 ० > २। 247-271 -3१--34 -0.10 -0.55 180
N35UH १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6060० > १०.8 > १ 1990 1990 ० > २। २33-२87 -3 33--36 -0.10 -0.55 180
N38UH १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 6 876 > ११.० > १ 1990 1990 ० > २। २77-10१० -3 36--39 -0.10 -0.55 180
N40UH १.२25-१२.२8 १२..5-१२. > 9999 > ११..3 > १ 1990 1990 ० > २। 2०२-2626 -4 38--4१ -0.10 -0.55 180
N28EH 1.04-1.09 १०..4-१०. > 8080० > 8 .8 > २8888 > .० २०7-२31१ २-2-२9 -0.10 -0.55 200
N30EH 1.08-1.13 १०.8-११. > 12१२ > १०.२ > २8888 > .० २२3-२47 २-3--3१ -0.10 -0.55 200
N33EH १.१13-११.१। ११..3-११. > 6 836 > १०..5 > २8888 > .० 247-271 -3१--34 -0.10 -0.55 200
N35EH १.१17-११.२२ ११.7-१२.२ > 6 876 > ११.० > २8888 > .० २33-२87 -3 33--36 -0.10 -0.55 200
N38EH १.२२-२.२5 १२.२-१२.। > 9999 > ११..3 > २8888 > .० २77-10१० -3 36--39 -0.10 -0.55 200
N28AH 1.04-1.09 १०..4-१०. > 7 787 > 9। > २8585। >। 35 २०7-२31१ २-2-२9 -0.10 -0.47 230
N30AH 1.08-1.13 १०.8-११. > 19 १। > १०..3 > २8585। >। 35 २२3-२47 २-3--3१ -0.10 -0.47 230
N33AH १.१13-११.१। ११..3-११. > 3 843 > १०..6 > २8585। >। 35 247-271 -3१--34 -0.10 -0.47 230

सतह म्याग्नेटहरूका लागि प्लेटि::

कोटिंग कोटिंग लेयर रंग विशिष्ट मोटाई
.m
SST
घण्टा
PCT
घण्टा
टेम्पिंग कार्य गर्दै।
। C
गुणहरू विशिष्ट अनुप्रयोग
निकल नी + क्यू + नी, नी + नि उज्यालो रजत १०-२० > २--72२ > २--72२ <२०० प्राय: प्रयोग हुने औद्योगिक म्याग्नेट
निलो सेतो जिंक Zn निलो सेतो -15-१-15 > १-4--48 > १२ <160 पातलो र सस्तो इलेक्ट्रिक मोटर म्याग्नेट
र Color्ग जिंक + + सीआर रंग Zn उज्यालो रंग -10-१० >-36-72२ > १२ <160 पातलो र राम्रो आसंजन स्पिकर म्याग्नेट
रासायनिक निकल नी + केमिकल नी गाढा रजत १०-२० > २--72२ > १ <२०० समान मोटाई इलेक्ट्रोनिक्स
इपोक्सी इपोक्सी, Zn + इपोक्सी कालो / खरानी १०-२5 >।। >। 48 <१ 130० नरम र राम्रो जंग प्रतिरोध मोटर वाहन
NiCuEpoxy नी + घन + इपोक्सी कालो / खरानी १-30--30० > -10२-१०8 >। 48 <१२० नरम र राम्रो जंग प्रतिरोध लिनियर मोटर म्याग्नेट
फास्फेटि फास्फेटि हल्का खैरो १- 1-3 - - <२0० अस्थायी संरक्षण इलेक्ट्रिक मोटर म्याग्नेट
Passivation Passivation हल्का खैरो १- 1-3 - - <२0० अस्थायी संरक्षण सर्वो मोटर चुम्बक
Parylene Parylene खाली गर्नुहोस् -10-१० > २। - <१ .० तन्यता, प्रकाश र उच्च विश्वसनीयता सैन्य, एयरोस्पेस
रबर रबर कालो 500 > -10२-१०8 - <१ 130० राम्रो स्क्र्याच र जंग प्रतिरोध होल्डि mag मैग्नेट

चुम्बक सुरक्षा:

दुर्लभ पृथ्वी म्याग्नेट वा चुम्बकीय प्रणालीहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन्, त्यसैले तल सुरक्षा सावधानीहरू सबै कर्मीहरूको ध्यानमा ल्याउनुपर्दछ जसले प्रयोग गर्न, ह्यान्डल गर्न, वा प्रक्रिया गर्न सक्दछ ताकि व्यक्तिगत चोट वा चुम्बकलाई क्षतिबाट जोगिन।

निश्चित गर्नुहोस् कि चुम्बकीय दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट नियन्त्रणमा छन् जब तिनीहरू एक अर्का वा फेरोमेग्नेटिक सामग्रीको सम्पर्कमा आए। ठूला चुम्बकहरू सम्हाल्दा सुरक्षा गिलास र अन्य उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर लगाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हातको रक्षा गर्न पन्जा लगाउने पनि सिफारिस गरिन्छ।

फेरोमेग्नेटिक धातुहरूलाई कार्य क्षेत्रबाट टाढा राख्नुहोस्। म्याग्नेटसँग काम गर्दा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईं मदिरा, ड्रग्स, वा नियन्त्रणित पदार्थहरूको प्रभावमा हुनुहुन्छ भने चुम्बकीय मैग्नेटसँग काम नगर्नुहोस्।

संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक उपकरण र उपकरणहरूले क्यालिब्रेसन परिवर्तन गर्न सक्दछ वा शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा बिग्रन सक्छ। संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट जहिले पनि चुम्बकीय चुम्बकहरू एक सुरक्षित दूरी राख्नुहोस्। यदि एक पेसमेकर लगाएको छ भने विशेष सावधानी अपनाउनुपर्दछ, किनभने चुम्बकीय क्षेत्रहरूले पेसमेकर भित्रका इलेक्ट्रोनिक्सलाई बिगार्न सक्छ।

बच्चा वा मानसिक रूपमा अशक्त वयस्कहरूको पहुँच भित्र कहिले पनि म्याग्नेट वा प्लेग्नेट राख्नुहोस्। यदि चुम्बक निल्छ भने, तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् र / वा तुरुन्त चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुहोस्।

दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेटले ह्यान्डलिंगमा सम्पर्कको माध्यमबाट स्पार्कहरू सिर्जना गर्न सक्छ, विशेष गरी जब सँगै प्रभाव पार्न अनुमति दिइन्छ। विस्फोटक वायुमण्डलमा दुर्लभ पृथ्वी म्याग्नेटलाई कहिले पनि ह्यान्डल नगर्नुहोस् किनकि स्पार्किkingले वातावरणलाई प्रज्वलित गर्न सक्छ।

दुर्लभ पृथ्वी पाउडर दहनशील छ; पाउडर सुक्खा हुँदा सहज दहन हुन सक्छ। यदि ग्राइन्डिंग, ग्राइन्ड swarf को सहज दहनबाट जोगिनका लागि सँधै भिजेको ग्राइन्ड म्याग्नेटहरू। कहिल्यै सुख्खा ग्रिन्ड नगर्नुहोस्। म्याग्नेट पीसाउँदा पर्याप्त वेंटिलेसन छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। परम्परागत उपकरणहरू प्रयोग गरेर मेशिन म्याग्नेटको प्रयास नगर्नुहोस्, किनकि यसले चिपिंग र चकनाचूर पार्न सक्छ। सुरक्षा चश्मा सधैं लगाउनुहोस्।

जहिले पनि दुर्लभ पृथ्वी पाउडर वा ग्राइन्डिंग स्विफलाई पानीले भरिएको कन्टेनरमा वा हर्मेटिकली सील इनर्ट वायुमंडलमा सहज ज्वलन रोक्न भण्डारण गर्नुहोस्।

सँधै दुर्लभ पृथ्वी पाउडरलाई सावधानीपूर्वक डिस्पोजल गर्नुहोस्। आगोको जोखिम नगर्नुहोस्। म्याग्नेटाइज्ड मैग्नेट डिस्पोज गर्ने काम गर्ने बेलामा चोटपटक रोक्नको लागि हुनुपर्दछ।