दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक चश्मा

समरियम कोबाल्टMagnetअवलोकन र विशिष्टता:

Samarium Cobalt (SmCo) चुम्बकलाई दुर्लभ पृथ्वी कोबाल्ट चुम्बक पनि भनिन्छ।यसको डिमग्नेटाइजेशनको उच्च प्रतिरोध र उत्कृष्ट तापमान स्थिरताले SmCo उच्च तापक्रम चुम्बक वा Sm2Co17 चुम्बकलाई 350 डिग्री सेल्सियससम्म उच्च तापक्रममा स्थिर काम गर्न बनाउँछ।सामान्यतया कुनै कोटिंग आवश्यक छैन।त्यसैले SmCo चुम्बक धेरै उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगहरू जस्तै एयरोस्पेस, मोटरस्पोर्ट्स र मोटर वाहन उद्योगहरूको लागि चुम्बक सामग्रीको एक प्रीमियम छनोट हो।

ग्रेड अवशिष्ट प्रेरण
Br
जबरजस्ती
Hcb
आन्तरिक जबरजस्ती
Hcj
अधिकतम ऊर्जा उत्पादन
(BH) अधिकतम
Rev. Tempकोफ।
α(Br)
Rev. Tempकोफ।
β(Hcj)
अधिकतम कार्य तापमान।
T kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/°C %/°C °C
SmCo5, (SmPr)Co5, SmCo 1:5 म्याग्नेट
YX14 ०.७४-०.८० ७.४-८.० ५७३-६२९ ७.२-७.९ >1194 >१५ ९६-११९ १२-१५ -०.०४ -०.३० २५०
YX14H ०.७४-०.८० ७.४-८.० ५७३-६२९ ७.२-७.९ >१५९२ >२० ९६-११९ १२-१५ -०.०४ -०.३० २५०
YX16 ०.७९-०.८५ ७.९-८.५ ६१२-६६० ७.७-८.३ >1194 >१५ ११०-१३५ १४-१७ -०.०४ -०.३० २५०
YX16H ०.७९-०.८५ ७.९-८.५ ६१२-६६० ७.७-८.३ >१५९२ >२० ११०-१३५ १४-१७ -०.०४ -०.३० २५०
YX18 ०.८४-०.९० ८.४-९.० ६४४-७०० ८.१-८.८ >1194 >१५ १२७-१५१ १६-१९ -०.०४ -०.३० २५०
YX18H ०.८४-०.९० ८.४-९.० ६४४-७०० ८.१-८.८ >१५९२ >२० १२७-१५१ १६-१९ -०.०४ -०.३० २५०
YX20 ०.८९-०.९४ ८.९-९.४ ६७६-७२५ ८.५-९.१ >1194 >१५ १४३-१६७ १८-२१ -०.०४ -०.३० २५०
YX20H ०.८९-०.९४ ८.९-९.४ ६७६-७२५ ८.५-९.१ >१५९२ >२० १४३-१६७ १८-२१ -०.०४ -०.३० २५०
YX22 ०.९२-०.९६ ९.२-९.६ ७१०-७४८ ८.९-९.४ >1194 >१५ १६०-१८३ २०-२३ -०.०४ -०.३० २५०
YX22H ०.९२-०.९६ ९.२-९.६ ७१०-७४८ ८.९-९.४ >१५९२ >२० १६०-१८३ २०-२३ -०.०४ -०.३० २५०
YX24 ०.९५-१.०० ९.५-१०.० ७३०-७८० ९.२-९.८ >1194 >१५ १७५-१९९ २२-२५ -०.०४ -०.३० २५०
YX24H ०.९५-१.०० ९.५-१०.० ७३०-७८० ९.२-९.८ >१५९२ >२० १७५-१९९ २२-२५ -०.०४ -०.३० २५०
Sm2Co17, Sm2(CoFeCuZr)17, SmCo 2:17 चुम्बकहरू
YXG22 ०.९३-०.९७ ९.३-९.७ ६७६-७४० ८.५-९.३ >१४३३ >१८ १६०-१८३ २०-२३ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG22H ०.९३-०.९७ ९.३-९.७ ६७६-७४० ८.५-९.३ > 1990 >२५ १६०-१८३ २०-२३ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG24 ०.९५-१.०२ ९.५-१०.२ ६९२-७६४ ८.७-९.६ >१४३३ >१८ १७५-१९१ २२-२४ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG24H ०.९५-१.०२ ९.५-१०.२ ६९२-७६४ ८.७-९.६ > 1990 >२५ १७५-१९१ २२-२४ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG26M १.०२-१.०५ १०.२-१०.५ ५४१-७८० ६.८-९.८ ६३६-१४३३ ८-१८ १९१-२०७ २४-२६ -०.०३ -०.२० ३००
YXG26 १.०२-१.०५ १०.२-१०.५ ७४८-७९६ ९.४-१०.० >१४३३ >१८ १९१-२०७ २४-२६ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG26H १.०२-१.०५ १०.२-१०.५ ७४८-७९६ ९.४-१०.० > 1990 >२५ १९१-२०७ २४-२६ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG28M १.०३-१.०८ १०.३-१०.८ ५४१-७९६ ६.८-१०.० ६३६-१४३३ ८-१८ २०७-२२३ २६-२८ -०.०३ -०.२० ३००
YXG28 १.०३-१.०८ १०.३-१०.८ ७५६-८१२ ९.५-१०.२ >१४३३ >१८ २०७-२२३ २६-२८ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG28H १.०३-१.०८ १०.३-१०.८ ७५६-८१२ ९.५-१०.२ > 1990 >२५ २०७-२२३ २६-२८ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG30M १.०८-१.१० १०.८-११.० ५४१-८३५ ६.८-१०.५ ६३६-१४३३ ८-१८ २२३-२४० २८-३० -०.०३ -०.२० ३००
YXG30 १.०८-१.१० १०.८-११.० ७८८-८३५ ९.९-१०.५ >१४३३ >१८ २२३-२४० २८-३० -०.०३ -०.२० ३५०
YXG30H १.०८-१.१० १०.८-११.० ७८८-८३५ ९.९-१०.५ > 1990 >२५ २२३-२४० २८-३० -०.०३ -०.२० ३५०
YXG32M १.१०-१.१३ ११.०-११.३ ५४१-८४४ ६.८-१०.६ ६३६-१४३३ ८-१८ 230-255 २९-३२ -०.०३ -०.२० ३००
YXG32 १.१०-१.१३ ११.०-११.३ ८१२-८४४ १०.२-१०.६ >१४३३ >१८ 230-255 २९-३२ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG32H १.१०-१.१३ ११.०-११.३ ८१२-८४४ १०.२-१०.६ > 1990 >२५ 230-255 २९-३२ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG34M १.१३-१.१६ ११.३-११.६ ८३५-८८४ १०.५-११.१ ६३६-१४३३ ८-१८ २४६-२७० ३१-३४ -०.०३ -०.२० ३००
YXG34 १.१३-१.१६ ११.३-११.६ ८३५-८८४ १०.५-११.१ >१४३३ >१८ २४६-२७० ३१-३४ -०.०३ -०.२० ३५०
YXG34H १.१३-१.१६ ११.३-११.६ ८३५-८८४ १०.५-११.१ > 1990 >२५ २४६-२७० ३१-३४ -०.०३ -०.२० ३५०
कम तापक्रम गुणांक Sm2Co17, (SmEr)2(CoTm)17, SmCo 2:17 चुम्बकहरू
YXG22LT ०.९४-०.९८ ९.४-९.८ ६६८-७१६ ८.४-९.० >1194 >१५ १६७-१८३ २१-२३ -०.०१५ -०.२० ३५०

नियोडिमियम Magnetअवलोकन र विशिष्टता:

Neodymium (NdFeB), नियो, वा Neodymium आइरन बोरोन चुम्बकमा ब्रशलेस DC मोटर, सेन्सर र लाउडस्पीकर जस्ता विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरू छन्, यसको उत्कृष्ट गुणहरू जस्तै उच्च चुम्बकीय गुणहरू (अवशिष्ट इन्डक्शन, जबरजस्ती बल, र अधिकतम ऊर्जा उत्पादन सहित), थप। चुम्बकीय ग्रेड र सञ्चालन तापक्रमका विकल्पहरू, धेरै आकार र आकारहरू उपलब्ध गराउन मेसिनिङमा सजिलो, आदि।

ग्रेड अवशिष्ट प्रेरण
Br
जबरजस्ती
Hcb
आन्तरिक जबरजस्ती
Hcj
अधिकतम ऊर्जा उत्पादन
(BH) अधिकतम
Rev. Tempकोफ।
α(Br)
Rev. Tempकोफ।
β(Hcj)
अधिकतम कार्य तापमान।
T kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/°C %/°C °C
N35 १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ > ८६८ >१०.९ > 955 > १२ २६३-२८७ ३३-३६ -०.१२ -०.६२ 80
N38 १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ > ८९९ >११.३ > 955 > १२ २८७-३१० ३६-३९ -०.१२ -०.६२ 80
N40 १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ >907 >११.४ > 955 > १२ ३०२-३२६ ३८-४१ -०.१२ -०.६२ 80
N42 १.२८-१.३२ १२.८-१३.२ > 915 >११.५ > 955 > १२ ३१८-३४२ ४०-४३ -०.१२ -०.६२ 80
N45 १.३२-१.३८ १३.२-१३.८ > 923 >११.६ > 955 > १२ ३४२-३६६ ४३-४६ -०.१२ -०.६२ 80
N48 १.३८-१.४२ १३.८-१४.२ > 923 >११.६ > 955 > १२ ३६६-३९० ४६-४९ -०.१२ -०.६२ 80
N50 १.४०-१.४५ १४.०-१४.५ > ७९६ >१०.० > ८७६ > ११ ३८२-४०६ ४८-५१ -०.१२ -०.६२ 80
N52 १.४३-१.४८ १४.३-१४.८ > ७९६ >१०.० > ८७६ > ११ ३९८-४२२ ५०-५३ -०.१२ -०.६२ 80
N33M १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८३६ >१०.५ > १११४ >१४ २४७-२६३ ३१-३३ -०.११ -०.६० १००
N35M १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ > ८६८ >१०.९ > १११४ >१४ २६३-२८७ ३३-३६ -०.११ -०.६० १००
N38M १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ > ८९९ >११.३ > १११४ >१४ २८७-३१० ३६-३९ -०.११ -०.६० १००
N40M १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ > 923 >११.६ > १११४ >१४ ३०२-३२६ ३८-४१ -०.११ -०.६० १००
N42M १.२८-१.३२ १२.८-१३.२ > 955 >१२.० > १११४ >१४ ३१८-३४२ ४०-४३ -०.११ -०.६० १००
N45M १.३२-१.३८ १३.२-१३.८ >995 >१२.५ > १११४ >१४ ३४२-३६६ ४३-४६ -०.११ -०.६० १००
N48M १.३६-१.४३ १३.६-१४.३ > 1027 >१२.९ > १११४ >१४ ३६६-३९० ४६-४९ -०.११ -०.६० १००
N50M १.४०-१.४५ १४.०-१४.५ > 1033 >१३.० > १११४ >१४ ३८२-४०६ ४८-५१ -०.११ -०.६० १००
N33H १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८३६ >१०.५ >१३५३ >१७ २४७-२६३ ३१-३३ -०.११ -०.५८ १२०
N35H १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ > ८६८ >१०.९ >१३५३ >१७ २६३-२८७ ३३-३६ -०.११ -०.५८ १२०
N38H १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ > ८९९ >११.३ >१३५३ >१७ २८७-३१० ३६-३९ -०.११ -०.५८ १२०
N40H १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ > 923 >११.६ >१३५३ >१७ ३०२-३२६ ३८-४१ -०.११ -०.५८ १२०
N42H १.२८-१.३२ १२.८-१३.२ > 955 >१२.० >१३५३ >१७ ३१८-३४२ ४०-४३ -०.११ -०.५८ १२०
N45H १.३२-१.३६ १३.२-१३.६ > ९६३ >१२.१ >१३५३ >१७ ३२६-३५८ ४३-४६ -०.११ -०.५८ १२०
N48H १.३६-१.४३ १३.६-१४.३ >995 >१२.५ >१३५३ >१७ ३६६-३९० ४६-४९ -०.११ -०.५८ १२०
N33SH १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८४४ >१०.६ >१५९२ >२० २४७-२६३ ३१-३३ -०.११ -०.५५ १५०
N35SH १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ > ८७६ >११.० >१५९२ >२० २६३-२८७ ३३-३६ -०.११ -०.५५ १५०
N38SH १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ >907 >११.४ >१५९२ >२० २८७-३१० ३६-३९ -०.११ -०.५५ १५०
N40SH १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ > ९३९ >११.८ >१५९२ >२० ३०२-३२६ ३८-४१ -०.११ -०.५५ १५०
N42SH १.२८-१.३२ १२.८-१३.२ > 987 >१२.४ >१५९२ >२० ३१८-३४२ ४०-४३ -०.११ -०.५५ १५०
N45SH १.३२-१.३८ १३.२-१३.८ >1003 >१२.६ >१५९२ >२० ३४२-३६६ ४३-४६ -०.११ -०.५५ १५०
N28UH १.०२-१.०८ १०.२-१०.८ >764 > ९.६ > 1990 >२५ २०७-२३१ २६-२९ -०.१० -०.५५ १८०
N30UH १.०८-१.१३ १०.८-११.३ > ८१२ >१०.२ > 1990 >२५ २२३-२४७ २८-३१ -०.१० -०.५५ १८०
N33UH १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८५२ >१०.७ > 1990 >२५ २४७-२७१ ३१-३४ -०.१० -०.५५ १८०
N35UH १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ >860 >१०.८ > 1990 >२५ २६३-२८७ ३३-३६ -०.१० -०.५५ १८०
N38UH १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ > ८७६ >११.० > 1990 >२५ २८७-३१० ३६-३९ -०.१० -०.५५ १८०
N40UH १.२५-१.२८ १२.५-१२.८ > ८९९ >११.३ > 1990 >२५ ३०२-३२६ ३८-४१ -०.१० -०.५५ १८०
N28EH १.०४-१.०९ १०.४-१०.९ >780 > ९.८ >२३८८ >३० २०७-२३१ २६-२९ -०.१० -०.५५ २००
N30EH १.०८-१.१३ १०.८-११.३ > ८१२ >१०.२ >२३८८ >३० २२३-२४७ २८-३१ -०.१० -०.५५ २००
N33EH १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८३६ >१०.५ >२३८८ >३० २४७-२७१ ३१-३४ -०.१० -०.५५ २००
N35EH १.१७-१.२२ ११.७-१२.२ > ८७६ >११.० >२३८८ >३० २६३-२८७ ३३-३६ -०.१० -०.५५ २००
N38EH १.२२-१.२५ १२.२-१२.५ > ८९९ >११.३ >२३८८ >३० २८७-३१० ३६-३९ -०.१० -०.५५ २००
N28AH १.०४-१.०९ १०.४-१०.९ > ७८७ > ९.९ >2785 >35 २०७-२३१ २६-२९ -०.१० -०.४७ 230
N30AH १.०८-१.१३ १०.८-११.३ > ८१९ >१०.३ >2785 >35 २२३-२४७ २८-३१ -०.१० -०.४७ 230
N33AH १.१३-१.१७ ११.३-११.७ > ८४३ >१०.६ >2785 >35 २४७-२७१ ३१-३४ -०.१० -०.४७ 230

सतहम्याग्नेटका लागि प्लेटिङ:

कोटिंग कोटिंग तह रङ विशिष्ट मोटाई
µm
SST
घण्टा
PCT
घण्टा
काम गर्ने तापमान।
°C
गुणहरू सामान्य अनुप्रयोग
निकेल Ni+Cu+Ni, Ni+Ni उज्यालो चाँदी १०-२० >24-72 >24-72 <200 प्रायः प्रयोग गरिन्छ औद्योगिक चुम्बकहरू
नीलो सफेद जस्ता Zn निलो सेतो ८-१५ >१६-४८ > १२ <160 पातलो र सस्तो इलेक्ट्रिक मोटर चुम्बकहरू
रंग जस्ता 3+ Cr रंग Zn उज्यालो रंग ५-१० >३६-७२ > १२ <160 पातलो र राम्रो आसंजन स्पिकर चुम्बकहरू
रासायनिक निकल नि+केमिकल नि गाढा चाँदी १०-२० >24-72 >१६ <200 समान मोटाई इलेक्ट्रोनिक्स
इपोक्सी Epoxy, Zn + Epoxy कालो / खैरो १०-२५ > ९६ > ४८ <130 नरम र राम्रो जंग प्रतिरोध अटोमोटिभ
NiCuEpoxy Ni+Cu+Epoxy कालो / खैरो १५-३० >72-108 > ४८ <१२० नरम र राम्रो जंग प्रतिरोध रैखिक मोटर चुम्बकहरू
फास्फेटिंग फास्फेटिंग हल्का खैरो १-३ —— —— <२४० अस्थायी संरक्षण इलेक्ट्रिक मोटर चुम्बकहरू
निष्क्रियता निष्क्रियता हल्का खैरो १-३ —— —— <२४० अस्थायी संरक्षण सर्वो मोटर चुम्बकहरू
पारिलीन पारिलीन खाली गर्नुहोस् ३-१० >२४ —— <150 तन्य, प्रकाश र उच्च विश्वसनीयता सैन्य, एयरोस्पेस
रबर रबर कालो ५०० >72-108 —— <130 राम्रो खरोंच र जंग प्रतिरोध चुम्बकहरू समात्दै

चुम्बक सुरक्षा:

दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरू वा चुम्बकीय प्रणालीहरू अत्यन्त बलियो हुन्छन्, त्यसैले व्यक्तिगत चोटपटक वा चुम्बकहरूलाई क्षति हुनबाट जोगिनका लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न, ह्यान्डल गर्न वा प्रशोधन गर्न सक्ने सबै कर्मचारीहरूको ध्यानमा निम्न सुरक्षा सावधानीहरू ल्याइनुपर्छ।

चुम्बकीय दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरू एकअर्का वा फेरोम्याग्नेटिक सामग्रीहरूसँग सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरू नियन्त्रणमा छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।ठूला चुम्बकहरू ह्यान्डल गर्दा सुरक्षा चश्मा र अन्य उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ।आफ्नो हात जोगाउन पन्जा लगाउनु पनि सिफारिस गरिन्छ।

लौह चुम्बकीय धातुहरू कार्य क्षेत्रबाट टाढा राख्नुहोस्।चुम्बकहरूसँग काम गर्दा ध्यान दिनुहोस्।यदि तपाईं रक्सी, लागूपदार्थ, वा नियन्त्रित पदार्थहरूको प्रभावमा हुनुहुन्छ भने चुम्बकीय चुम्बकहरूसँग काम नगर्नुहोस्।

संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक उपकरण र उपकरणहरूले क्यालिब्रेसन परिवर्तन गर्न वा शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा क्षतिग्रस्त हुन सक्छ।चुम्बकीय चुम्बकहरूलाई सधैं संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट सुरक्षित दूरीमा राख्नुहोस्।यदि कसैले पेसमेकर लगाएको छ भने विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ, किनभने बलियो चुम्बकीय क्षेत्रले पेसमेकर भित्रको इलेक्ट्रोनिक्सलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

चुम्बक निल्ने वा बच्चाहरू वा मानसिक रूपमा अशक्त वयस्कहरूको पहुँचमा चुम्बकहरू नराख्नुहोस्।यदि चुम्बक निल्यो भने, तुरुन्तै एक डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस् र/वा तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्।

दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरूले ह्यान्डलिङमा सम्पर्क मार्फत स्पार्कहरू सिर्जना गर्न सक्छन्, विशेष गरी जब सँगै प्रभाव पार्न अनुमति दिइन्छ।विस्फोटक वायुमण्डलमा दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरू कहिल्यै ह्यान्डल नगर्नुहोस् किनभने स्पार्किंगले त्यो वातावरणलाई प्रज्वलित गर्न सक्छ।

दुर्लभ पृथ्वी पाउडर दहनशील छ;पाउडर सुख्खा हुँदा सहज दहन हुन सक्छ।यदि पीस्दै हुनुहुन्छ भने, ग्राइंडिङ स्वार्फको सहज दहनबाट बच्न सधैं भिजेको चुम्बकहरू।कहिल्यै सुख्खा पीस नगर्नुहोस्।चुम्बकहरू पीस गर्दा पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।परम्परागत उपकरणहरू प्रयोग गरेर मेसिन म्याग्नेटहरू प्रयोग गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्, किनकि यसले चिपिङ र चकनाचूर उत्पादन गर्न सक्छ।सधैं सुरक्षा चश्मा लगाउनुहोस्।

पानीले भरिएको कन्टेनरमा वा हर्मेटिक रूपमा सिल गरिएको अक्रिय वायुमण्डलमा सधैँ दुर्लभ पृथ्वीको पाउडर वा ग्राइन्डिङ स्वार्फ भण्डार गर्नुहोस्।

सँधै सावधानीपूर्वक दुर्लभ मार्थ पाउडरको डिस्पोज गर्नुहोस्।आगोको जोखिम नगर्नुहोस्।ह्यान्डल गर्दा चोटपटक रोक्नको लागि चुम्बकीय चुम्बकहरू डिस्पोज गर्नुपर्दछ।